Paslaugos 2020-04-04T03:56:30-02:00

LENGVA. PAPRASTA. PATIKIMA.

GAUTI PASIŪLYMĄ

Daugiabučių namų statinio techninė priežiūra

Didžiulė „Pastatų priežiūros ir diagnostikos centras“ darbuotojų patirtis visoje Lietuvoje prižiūrint įvairios paskirties statinius garantuoja, kad tinkamai pasirūpinsime Jūsų statiniais. Atsižvelgiame į kiekvieno Užsakovo individualius pageidavimus, vadovaujamės tik naujausiais teisės aktais ir pažangiausiais statybos sprendimais.

„Pastatų priežiūros ir diagnostikos centras“ atliks kasmetines statinių apžiūras. Vykdys nuolatinę Jūsų statinių priežiūrą. Parengs statinių techninės priežiūros dokumentus. Organizuos statinių defektų šalinimą.

Bendradarbiaukite su mumis ir būkite ramūs, kad Jūsų statiniais tinkamai pasirūpinta.

Statinio techninė priežiūra – statinio naudotojo ar savininko organizuojama techninių, organizacinių priemonių visuma, užtikrinanti statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę. Statinio techninę priežiūrą privalo vykdyti visi statinių naudotojai/savininkai.

Statinio techninės priežiūros privalomumas ir nauda:

Techninės priežiūros dokumentai:

 • Statinio techninis (techninis – energetinis) pasas – pildomas pastačius statinį arba po statinio modernizavimo, kapitalinių remontų. Pase surašomos statinio charakteristikos, patalpų eksplikacija, žalingi veiksniai, išorės atitvarų charakteristika, vertė. Apšildomiems pastatams, kurių naudingasis plotas didesnis nei 1000 m2 pildomas statinio techninis – energetinis pasas.
 • Statinio techninės priežiūros žurnalas – visiems pastatams, kurie reikalingi techninės priežiūros dokumentai. Statinio techninės priežiūros žurnale fiksuojami statinio defektai bei remonto darbai. Techninis prižiūrėtojas žurnalą pildo kiekvieną mėnesį.
 • Apžiūrų aktai – surašomi po kasmetinių ir neeilinių apžiūrų. Aktuose surašomi statinio defektai su nuotraukomis, rekomendacijos defektams šalinti, įvertinamas kitų techninės priežiūros dokumentų pildymas.

Techninės priežiūros apžiūrų tipai:

 • Nuolatinė – atliekama ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Jos metu pastebėti defektai ir atlikti remonto darbai surašomi į T.P. žurnalą. Nuolatinę apžiūrą vykdo statinio techninis prižiūrėtojas. Ypatingų statinių techninis prižiūrėtojas privalo turėti techninį inžinerinį išsilavinimą.
 • Kasmetinė – atliekama ne rečiau kaip kartą per metus, pasibaigus žiemos sezonui. Kasmetinės apžiūros rezultatai surašomi techninės priežiūros žurnale ir kasmetinės apžiūros akte.
 • Neeilinė – atliekama po stichinių nelaimių, statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas. Rezultatai surašomi neeilinės apžiūros akte ir techninės priežiūros žurnale.

Kasmetines ir neeilines apžiūras vykdo specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą

* S.T.P. dokumentų pildymas ir kasmetinės apžiūros neprivalomos – paprastų konstrukcijų pastatams, kurių didžiausias aukštis 8,5 m, kurių visų aukštų plotų suma ne didesnė 80 m2 ir kurių rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto. Taip pat taip pat 1–2 butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių bei statinių, esančių kaimo namų valdoje.

Evakavimo planų braižymas

Kiekviena įmonė (įstaiga) ir visi jos padaliniai privalo turėti darbuotojų evakavimo planus. Su evakavimo planais darbuotojai turi būti supažindinami įsidarbinimo įmonėje metu.

Žmonių evakavimo planas turi būti pakabintas kiekvieno pastato visuose aukštuose (išskyrus gyvenamuosius namus), gerai matomoje vietoje, prie kiekvieno įėjimo ir (ar) išėjimo mokslo paskirties pastatuose: vaikų darželiuose, lopšeliuose, bendrojo lavinimo, profesinėse ir aukštosiose mokyklose; gydymo paskirties pastatuose: ligoninėse, sanatorijose, slaugos namuose; viešbučių bei poilsio paskirties pastatuose. Žmonių evakavimo planas, jo simboliai ir tekstas turi būti matomi iš ne mažesnio kaip 1 m atstumo.

„Pastatų priežiūros ir diagnostikos centras“ parengs visus reikalavimus atitinkančius, profesionalius, kompiuterine programa nubraižytus Jūsų įmonės (įstaigos) evakavimo planus. Turime sukaupę didelę evakavimo planų rengimo patirtį, konsultuojame įmones priešgaisrinės saugos klausimais. Evakavimo planus parengiame kokybiškai, operatyviai, visoje Lietuvoje.

Evakavimo plano sutartiniai ženklai

Termoviziniai tyrimai

Termovizinis tyrimas parodo objektų paviršiaus įvairių vietų skirtingą temperatūrą,  o tuo pačiu – ir vizualiai akivaizdžius temperatūrų skirtumus. Termovizoriaus gauti duomenys analizuojami ir pateikiami su tiriamojo pastato paviršiaus temperatūros nuotraukomis bei išvadomis ir atitinkamomis rekomendacijomis.

Patalpų savininkų mokėjimų ir įmokų apskaičiavimas

 1. Administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoja šiuos mokėjimus ir įmokas:

1.1. už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą – vadovaudamasis savivaldybės vykdomosios institucijos sprendime dėl administratoriaus skyrimo nurodytu bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifu, neviršijančiu maksimalaus tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos nustatytą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką;

1.2. už namo (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemą ir liftus) techninę priežiūrą – pagal šios paslaugos pirkimo sutartyje nustatytą kainą ir tarifą; jeigu paslaugą teikia administratorius, – pagal patalpų savininkų patvirtintą šios paslaugos sąmatą ir tarifą, kuriuos administratorius apskaičiuoja vadovaudamasis Nuostatų 4.6.1 papunktyje nurodyta metodika;

1.3. už namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą (eksploatavimą) – pagal šios paslaugos pirkimo sutartyje nurodytą kainą ir tarifą; jeigu paslaugą teikia administratorius, – pagal patalpų savininkų sprendimu patvirtintą šios paslaugos sąmatą ir tarifą; abiem atvejais tarifas negali viršyti savivaldybės tarybos patvirtintų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų;

1.4. už lifto naudojimą ir priežiūrą – pagal lifto priežiūros pirkimo sutartyje nustatytą lifto priežiūros kainą ir sunaudotos elektros energijos kiekį, kuris nustatomas pagal lifto elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis; jeigu namo pirmojo ar antrojo aukšto patalpų savininkai (naudotojai), patekdami į savo patalpas, liftu nesinaudoja, jiems neskaičiuojamas mokėjimas už lifto elektros energiją; 

1.5. už bendrosioms namo reikmėms sunaudotą elektros energiją (ir už elektros energiją, kai bendrabučio tipo daugiabučiame name neįrengti individualūs elektros energijos apskaitos prietaisai) – pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ir sutartis su elektros energijos tiekėjais;

1.6. už bendrojo naudojimo patalpų valymą – pagal šios paslaugos pirkimo sutartyje nustatytą paslaugos kainą ir tarifą; jeigu paslaugą teikia administratorius, – pagal patalpų savininkų sprendimu patvirtintą šios paslaugos sąmatą ir tarifą;

1.7. už kitas paslaugas – pagal šių paslaugų pirkimo sutartyje nustatytą paslaugos kainą; jeigu paslaugą teikia administratorius, – pagal patalpų savininkų sprendimu patvirtintas šių paslaugų sąmatas ir tarifus;

1.8. mėnesines kaupiamąsias įmokas – pagal vadovaujantis Nuostatų 4.4 papunktyje nurodytu kaupimo tvarkos aprašu nustatytą kaupiamosios įmokos tarifą ir teisės aktus, nustatančius lėšų kaupimą namui atnaujinti (modernizuoti);

1.9. mėnesines investicijų ir (ar) kredito ir palūkanų grąžinimo įmokas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu, – pagal patalpų savininkų sprendimu administratoriaus sudarytas kreditavimo sutartis su bankais ar kitomis kredito įstaigomis.

 1. Mokėjimą už žemės sklypo priežiūrą administratorius apskaičiuoja proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise turimai žemės sklypo daliai; jeigu žemės sklypas namui ar keliems namams priskirtas kitais pagrindais, – proporcingai namo ar kelių namų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai. Mokėjimas apskaičiuojamas pagal šios paslaugos pirkimo sutartyje nustatytą paslaugos kainą ir tarifą; jeigu paslaugą teikia administratorius, – pagal patalpų savininkų sprendimu patvirtintą šios paslaugos sąmatą ir tarifą.
 2. Patalpų savininkai (naudotojai) Nuostatų 8 ir 9 punktuose nurodytus mokėjimus ir įmokas moka kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės kalendorinės dienos, jeigu paslaugų pirkimo sutartyse nenustatyta kitaip.
 3. Už bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus, atliktus pagal ilgalaikį planą, apmokama iš kaupiamųjų lėšų sąskaitos pagal šių darbų pirkimo sutartyje nustatytą darbų kainą ir darbų priėmimo ir perdavimo aktus.
 4. Už ilgalaikiame plane nenumatytus darbus, kurie būtini pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (bendrųjų konstrukcijų nenumatytiems defektams ir deformacijoms, inžinerinių sistemų sutrikimams ir gedimams šalinti, įskaitant šių sistemų avarijoms lokalizuoti ir likviduoti reikalingus darbus, medžiagas ir įrenginius, kurie neįskaičiuoti į namo ir jo inžinerinių sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifus), apmokama iš kaupiamųjų lėšų sąskaitos pagal šių darbų faktines išlaidas ir atitinkamus mokestinius dokumentus.
 5. Jeigu kaupiamųjų lėšų sąskaitoje lėšų nėra ar jų nepakanka nurodytoms išlaidoms apmokėti, trūkstamas lėšas sumoka patalpų savininkai proporcingai bendrosios dalinės nuosavybės daliai pagal administratoriaus jiems pateiktas sąskaitas faktūras ar mėnesinius mokėjimų pranešimus.

Your Content Goes Here

Pašto dėžutės

Pašto dėžutės daugiabučiams, kaina nuo 7,77 €. su PVM.
Montavimo paslaugos dėžučių numeracija uždažant dažais, tai patikimiau, raktų sunumeravimas, kad būtų patogiau išsidalinti gyventojams.

Sublokuotos pašto dėžutės kaina nuo 10,85 su PVM.
Pasiūlymus su paslaugomis ir terminais teikiame elektroniniu paštu kai žinome kokių paslaugų pageidaujate.

Perkantiems gaminius – galime pasiūlyti už labai mažą kainą kamštines skelbimų lentas, žiūrėti apačioje „GALERIJA“
Pašto dėžučių montavimo metu, skelbimų lentų perkabinimas į kitas vietas arba naujų lentų tvirtinimo darbai nekainuoja.
Prie visų pašto dėžučių komplektuojami:
Tvirtinimo varžtai.
Vienam užraktui du raktai.
Pirkėjui pageidavus, ant pašto dėžučių užklijuojami lipdukai su užrašais „PAŠTO DĖŽUTĖ DNSB“, „BENDRIJOS“ „REKLAMOS GAUTI NEPAGEIDAUJU“ ir kiti užrašai nemokamai!

Teikiame paslaugas:
Pašto dėžučių pristatymas.
Metalinės pašto dėžutės laiptinėms ir jų nuėmimas.
Pašto dėžutės montavimas.
Spaudos perdėjimas į naujas pašto dėžutes.
Senų pašto dėžučių išvežimas.
Pasto dezutes daugiabučiams siūlome numeruoti uždažant dažais, raktelių sunumeravimas – patogumas išdalinanti raktelius gyventojams.
Įmonių pavadinimų užrašymas ant pašto dėžučių durelių, panaudojant spec. lipnią plėvelę.
Pašto dėžutė nudažma pagal Jūsų pasirinktą RAL spalvų paletę.

Pasiteirauti galima telefonu +370 679 75006
el. paštu. info@pastatuprieziura.lt

Sublokuotos pašto dėžutės daugiabučiams, montavimo darbai nuo 1 €. Kaunas, Vilnius, Klaipėda, Šiauliai, Mažeikiai, Panevėžys Alytus, Marijampolė, Druskininkai, Elektrėnai ir kituose Lietuvos miestuose.
Dvipusė sublokuota pašto dėžutė individualiems namams – Lietuvoje pristatome nemokamai, užsakant daugiau kaip 2vnt.
Nerūdijancio plieno pašto dėžutės, lauko pašto dėžutės įleidžiamos į sieną, sublokuotos pašto dėžutės lauko sąlygomis daugiabučiams, ofisams, biurams, montuojamos į langą, tvorą, duris, vartus, dvipusė pašto dėžutė įmontuojamos, siūlomos ir kalviškos pašto dėžutės.

GALERIJA:


Kamštines skelbimų lentos:

Etapinė renovacija (NAUJIENA!)

 • Individualaus renovacijos etapų plano sudarymas
 • Kiekvienas renovacijos etapas skaidriai įkainojamas ir numatomas – nėra jokių paslėptų mokesčių.
 • Išvengiama įsipareigojimų bankams, nes renovaciją finansuoja privačiomis lėšomis.
 • Procesas vykdomas etapais, todėl yra mokamos mažesnės įmokos nei atliekant pilną renovaciją.
 • Išsimokėjimas vykdomas dalimis, kuris yra pateikiamas kartu su sąskaita už komunalines paslaugas.

Daugiabučių namų laiptinių, bendro naudojimo patalpų dezinfekavimas. Vienos laiptinės kaina nuo 25 €

Naikiname Koronavirusą daugiabučiuose!

 • Plataus poveikio dezinfekantas, turintis virucidinį, bakterinį ir fungicidinį poveikį
 • Universalus, gerai ir saugiai veikiantis dezinfekantas, veiksmingai saugantis nuo pavojingų infekcinių ligų sukelėjų
 • Įrodytas efektyvus poveikis nuo koronaviruso
 • Saugus aplinkai, žmonėms ir gyvūnams
 • Lietuvos Respublikoje tokiems darbams reikalinga licenzija svarbu pasirinkti paslaugų rangovą kuris teikti šias paslaugas legaliai. Mūsų įmonė turinti iš valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos licenziją teikiame daugiabučių namų laiptinių, bendro naudojimo patalpų dezinfekciją, ir išduodame bendrijų pirmininkams atitinkamus dokumentus.  Naudojamų medžiagų Saugos Duomenų Lapus, atitinkančius ES reglamento 19007/2006/EB-REACH 31 str. II priedo reikalavimus;                                                                                VSVP Licencijos kopiją; Atliktų darbų aktai; Atliktų darbų sąmata;

Dėl dezinfekcijos būtina registracija telefonu 867975006 arba el.paštu: info@pastatuprieziura.lt

Gaukite pasiūlymą

VARDAS *
PAVARDĖ *
EL.PAŠTAS *
TELEFONO NR.

TEMA

KAIP GALIME PADĖTI?